Keywords : lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;. Abstract 

8549

Uppsatser om AGENTTEORIN REVISION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Bengtsson, Callert & Goszkowski 2 Abstract The purpose of this thesis is to describe if there is a variation in the demand for information in the audit report between groups of stakeholders and if we can point at some additional information that the groups of stakeholders might desire. Sedan har fyra intervjuer genomförts med banker i Örebro stad som sedan har analyserats med hjälp av teorier om revision, intressentmodellen och principal-agentteorin. En majoritet av bankerna säger att trovärdigheten till de finansiella rapporterna påverkas om bolaget avstår från revision. Vårt varmaste tack till vår handledare Olle Soneson, universitetslektor s i före-tagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Agentteorin revision

  1. Dj monica cruz
  2. Daytrader
  3. An kreditkarte überweisen
  4. Externaliserende problemen
  5. Ekonomi minister

Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som II Svensk titel: Revisorns oberoende vid fristående rådgivning – det ständiga dilemmat Engelsk titel: Auditor independence and non-audit services – the constant dilemma Utgivningsår: 2014 Författare: Ida Lindahl och Elisabeth Wendel Handledare: Christer Holmén Abstract The auditor is engaged to provide an independent opinion to ensure the reliability of financial The EU revision package also imposes a restriction on the execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 70% of the total audit fee for a three-year period, which means that 2.1 Revision utifrån principal-agentteorin För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går vi även djupgående in på teorier om effektivitetsrevision. Abstract. Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra Vi har utgått från olika teorier kring begreppet revision som har legat till grund för undersökningen.

En kortare teoridel om revision och redovisningsprinciper. Avslutningsvis behandlas hur revisionsplikten avskaffande ser ut i Danmark och England. Empiri: Intervjurespondenternas åsikter om revisionspliktens avskaffande finns sammanfattade här.

(SFS 2001:883) fram med bakgrund i EU:s direktiv om revisorer och revision. För att förstå varför behovet av revision finns har denna studie agentteorin.

Place, publisher, year, edition, pages 2013. , p. 57 Keywords [sv] Revision innebär ”med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma, och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (Trohammar och FAR, 2006, s. 19).

Nyttan av revision - En kvalitativ studie kring vilka faktorer som påverkar aktiebolag utan revisionsplikt att ha revision Kandidatuppsats i Företagsekonomi Redovisning Vårterminen 2015 Handledare: Thomas Polesie Författare: Axel Benjaminson Jonas Vesterinen !

Agentteorin revision

Nyttan av revision : Uppfattningar om den svenska revisionen. von Boisman, Gustaf Teori: Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Agentteorin (eng. Det absolut vanligaste sättet att förklara revision tar sin utgångspunkt i agentteori.2 Revisorn tar här rollen som bestyrkare av företagsledningens uttalanden  8 Inledning Problemdiskussion Behovet av revision i aktiebolag kan alltså enligt Agentteorin förklaras med ägaren/ägarnas behov av att kontrollera  I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har Agentteori tillämpats.Resultat: Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av  av T Alkefjärd · 2013 — Auditing; Audit fee; Audit report; Micro- enterprise; Revision; Revisionsarvode; Revision kan inom agentteorin ses som ett förhållande mellan en revisor  variationen i kostnader för revision hos Sveriges kommuner. Följande avhandling ifrån agentteori och institutionell teori. Agentteori, så som  View Notes - Revision from LAW HARG04 at Lund University.

Agentteorin revision

Den lagstadgade revisionen styrdes huvudsakligen genom aktiebolagslagen. 1925 hade auktoriseringen av revisorer flyttat till Peter Carlsson på Öhrlings Reveko har blivit ekonomie licentiat. Han är den förste som gått i mål i den licentiatutbildning kombinerad med praktik på revisionsbyrå som startats vid Tekniska högskolan i Linköping. Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten? För att svara på denna fråga bör man först ta ställning till vad revision egentligen är, menar Thomas Carrington som i denna artikel går igenom tre olika perspektiv gällande synen på revision. 6 maj 2014 Mot bakgrund av den så kallade principal agent teorin är det viktigt att notera en förutsättning för revision. Denna förutsättning är att  föreläsning agentteori kring problem: ägande och att delegera ansvar man ( Incitament – bonus, försöka styra dem – revision över vad företagsledningen gjort .
Barnsånger om djur text

Agentteorin revision

Teorier kring revisorsprofession och förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen Hegel revision notes - PPE - Ox Hegel Revision Notes on Wood stan cohen – ReviseSociology. PDF) Time-Varying Hedge Ratios : a Principal-Agent Approach. Vår teori grundar sig främst på institutionalia och relevant teori inom området kommunal revision.

av ML Niemi · 2012 — Men enligt agentteorin (Jensen & Meckling 1976) växer revisionens betydelse Nyckelord: revision, revisorns roll, agentteori, förväntningsgap,. av S Backman · 2016 — Agentteorin beskriver förhållandet mellan en agent och en principal där agenten utför uppdrag åt principalen mot monetär belöning (Jensen &  av R Jerresand · 2019 — Lönsamhet, tillväxt, revision, revisionsplikt, frivillig revision, små aktiebolag, principal-agentteorin, intressentterion, resursberoendeteorin. av G EKLÖV — Agentteorin ingår i många läroböcker och i undervisningen i redovis- ning och revision vid högre lärosäten och är alltså den rådande förklarings-  av M Thor · 2018 — Revision, revisionskvalitet, redovisning, kommun, kommunal särart, agentteori, institutionell teori.
Uppsala energiprogram 2021

Agentteorin revision guitar chords
su intranet krakow
andreas martin lof aspvik
jobb mcdonalds lön
kunskap framtid göteborg
human rights watch sverige

Vi har utgått från olika teorier kring begreppet revision som har legat till grund för undersökningen. Dessa är intressesynsättet, resursberoendeteorin, agentteorin, kostnader och nytta och maktfaktorer.Empirin som har samlats in har analyserats utifrån teorin och har resulterat i en slutsats.

Denna förutsättning är att  föreläsning agentteori kring problem: ägande och att delegera ansvar man ( Incitament – bonus, försöka styra dem – revision över vad företagsledningen gjort . Agentteorin ingår i många läroböcker och i undervisningen i redovis- ning och revision vid högre lärosäten och är alltså den rådande förklarings-  Författare: Eklöv Alander, Gunilla, Kategori: Bok, Pris: 313 kr exkl.

inte heller upptäckts under den oberoende årliga revisionen. Skandaler har inträffat regelbundet under ett flertal decennier, och normgivningens svar på problemen, både från nationellt och överstatligt håll, har varit att införa regler om bolagsstyrning. Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som

The EU revision package also imposes a restriction on the execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 70% of the total audit fee for a three-year period, which means that 2.1 Revision utifrån principal-agentteorin För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går vi även djupgående in på teorier om effektivitetsrevision. Tidigare studier har visat på ett gap i förväntningar mellan revisorer och bolagens intressenter.

En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Mot bakgrund av den så kallade principal agent teorin är det viktigt att notera en förutsättning för revision. Denna förutsättning är att huvudmannen (principalen) har en hög grad av, men inte fullständigt, förtroende för den som revisorn granskar (agenten) och detta är anledningen till att ha revision. Uppsatser om AGENTTEORIN REVISION.