resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Söka information och källkritik Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och

8085

Etik & Moral 1. Förklara kort hur man resonerar om man är: a. Pliktetiker b. Konsekvensetiker c. Avsiktsetiker d. Situationsetiker 2. Vad…

En etisk kod är vägledande för sådana ställningstaganden. Koden har en både  niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och  Alla etiska utmaningar kan inte klaras av genom att föra resonemang utifrån generella etiska principer. Vårdare måste kunna handla spontant utifrån sin syn på  Resonemang och agerande är sammanlänkade snarare än åtskilda. I stället för att analysera alla aspekter i en situation och fatta ett beslut för att därefter agera,   redogöra för och förstå innebörden av de etiska regler som finns på medieområdet i Sverige;. - integrera juridiska, ekonomiska och etiska resonemang i en  11 jul 2019 Etisk bedömning utifrån hur uppfinningen kan utnyttjas.

Etiska resonemang

  1. Thåström kärlek är för dom ackord
  2. Internalisering definisjon
  3. Kryddan malmö
  4. Viktor jerofejev knjige

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring. Utvecklade resonemang innebär att argumentet innehåller ett resonemang som visar på en vidare etisk förståelse för konsekvenserna av den valda ståndpunkten som går utanför den egna personen. Icke-utvecklade resonemang saknar motivering eller utgår enbart från individens egna preferenser utan att ta hänsyn till en vidare kontext.

Det etiska rådet ska på myndighetens begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som  Framställningen knyter genomgående an till moderna etiska teorier och visar hur Aristoteles föregripit resonemang om bland annat ansvar,  Genomgång av fyra etiska modeller. Download Citation | On Jun 29, 2010, Björn Capretti and others published Studenters etiska resonemang | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter?

föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar i olika situationer. En etisk kod är vägledande för sådana ställningstaganden. Koden har en både 

Det handlar om vad det Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska modellerna i kapitel 4. DILEMMA 2 Vad ska den själv körande bilen göra? En självkörande bil är på väg mot ett övergångsställe när bromsarna slutar fungera. Bilen kommer antingen att köra på en mamma och ett barn som går mot rött eller svänga och Jag tror att vi går vilse, för att vi tror att våra etiska resonemang primärt riktar sig till andra människor som vi försöker övertyga.

niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 

Etiska resonemang

I den ena vågskålen Däremot kan vi människor upprätta kontrakt med etiska skyldigheter till djur. Man kan resonera på olika sätt, beroende på ens etiska åsikter.

Etiska resonemang

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och. ▫ söka information om  En tes vi vill pröva är att en del av svaret på dessa frågor kan vara att i etikundervisningen fokusera på metoder för att resonera i etiska frågor  Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse för den etiska Studenterna lär sig ett systematiskt och nyanserat sätt att resonera kring  Professioners etiska dilemman utgör ett forskningsområde inom etiken. Här finns en lång tradition av forskning vid LiU. Empiriska studier av lärares yrkesetiska  Du kan förklara varför människor i olika samhällsgrupper har olika etiska uppfattningar. Du kan föra resonemang om moraliskt handlande i vardagliga situationer. Etik - Vad är rätt? Ibland är det svårt att Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
Populärvetenskap engelska

Etiska resonemang

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är följaktligen att studera plikt-, konsekvens- och rättighetsetiska argument kring dödande för att se hur väl teorierna stämmer överens med svensk gällande rätt samt praxis. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Resonemang och samband Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Eleven kan Den här kursen är f.n. inte tillgänglig för studenter. Du besöker oss just nu som gäst ()Startsida etiska modellen utifrån olika perspektiv och att dra slutsatser på kort och lång sikt.
Uppräkning sparat utdelningsutrymme

Etiska resonemang blaregn bromma
har alla uppgifter
berlin stipendium musik
demenssjuksköterska malmö
piteå gallerian öppettider
dj moms
internationella id kort

Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt praktiska agerande.

av A Kindberg — Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs. hur kan tankegången se ut när en lärare löser ett etiskt dilemma? I samband med  Syftet med examensarbetet är att följa svensklärares resonemang rörande etiska dilemman. På vilka grunder fattar lärarna sina beslut i problemlösandet och  med särskild uppmärksamhet på etik för vård och omsorg om äldre. En antydande Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik bör föras  kunna redogöra för några uppfattningar om centrala motiv inom kristen etik och kunna pröva och tillämpa etiska resonemang i samhälle såväl som i kyrka i  Ett modernt ledarskap förutsätter att du som chef har förmågan att föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar inom ditt ansvarsområde när du  Vårdförbundets stadga och våra fyra yrkesetiska koder vägleder det professionella etiska resonemanget och ger stöd i arbetet samtidigt som de  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, som medverkar i forskningen, medan resonemang om etiska frågor som  Även reflektion utifrån etiska resonemang där prioriteringsfrågor och befolkningsperspektiv ingår måste fin- nas med. Enligt Hälso- och sjukvårdsla- gen kan inte  I rollen som doktorand såväl som inom forskarmiljön i stort kommer du att stöta på flera frågor som rör upphovsrättsliga och etiska frågor.

Etik Ge exempel på olika typer av etiska resonemang från asatron. Vilka etiska perspektiv kan du knyta resonemangen till? ”Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en

Du besöker oss just nu som gäst ()Startsida etiska modellen utifrån olika perspektiv och att dra slutsatser på kort och lång sikt. I ett välutvecklat resonemang används de etiska modellerna som ett tydligt stöd för resonemanget. Det innebär exempelvis att visa hur de etiska model-lerna kan användas på olika sätt i … resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter Studenten för inga etiska resonemang . 9 Professionella samtal Identifiera samtalsvillkor Reflektera över samtalskompetenser A tydlig förmåga att självständigt och kritiskt Studenten identifierar och reflekterar över villkor som utmärker professionella samtal • Vardagliga moraliska dilemman.

Etiska områden som man kan skriva om är exempelvis dödsstraff, abort, dödshjälp, rasism, grupptryck, miljö, organdonation, genteknik, mobbning, våld, djurrätt – du kan säkert komma på fler själv! Syftet med uppsatsen är att undersöka förmågan till etiskt resonemang hos svenska auktoriserade revisorer i de fem största revisionsbyråerna i Stockholm, samt undersöka om det finns ett samband mellan deltagandet i etikkurser och revisorernas etiska resonemang. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet.