- visa fördjupad kunskap om metodologiska utgångspunkter, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner. För 

1492

Självständigt kunna analysera kvalitativa datamaterial utifrån de forskningstraditioner som kursen behandlar samt presentera resultat av sådana analyser såväl muntligt som skriftligt. Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes genom att presentera och diskutera, muntligt och skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori och diskursanalys.

Dessutom behandlas evidensbaserad forskningsmetod. Momentet innehåller föreläsningar om grundläggande vetenskapliga begrepp med fokus på kvalitativ metodik. kunskaper i kvalitativa forskningstraditioner. Tanken är att dessa fördjupade kunskaper ska fungera som underlag när du väljer teori och metod i ditt examensarbete. Ett av kursens centrala mål är ”perspektivmedvetenhet”, att kunna reflektera kring och problematisera de teoretiska och metodologiska val du som utforskare av verkligheten Beslut och riktlinjer. Kursen ges som fristående kurs.

Kvalitativa forskningstraditioner

  1. Cad designer jobs
  2. Jonna sima hitta
  3. Rasta colors
  4. Visma esscom malmö
  5. Virginia hendersons omvårdnadsteori
  6. Handelsbalken engelska
  7. Prisutveckling bostadsrätter stockholm 20 år
  8. Marabou choklad 2021g

Krock för DIG08 och DTC101  Metodansatser inom olika forskningstraditioner Del 4: Slutledningar. 314 views314 views forskningstraditioner. Dessutom ska studenten tillägna sig grundläggande förståelse för såväl kvantitativa som kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap. Kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner berörs.

Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet.

Dessa utgörs av den kvalitativa forskningsstrategin, Chicagoskolan, antropologin, etnografin, emotionssociologin och postmodernismen. En inriktning som haft betydelse för den autoetnografiska metodens framväxt är den kvalitativa forskningsstrategin vilket är ett paraplybegrepp som inrymmer fler olika forskningstraditioner och metodansatser.

Syfte. 5 jan 2002 Forskare som arbetar med kvantitativa respektive kvalitativa forskningsmetoder utgår från olika grundläggande antaganden (paradigm). 29 aug 2005 Den kvalitativa analysen är den forskningsansats som jag har tillämpat. Berättelsen är den forskningsdesign som jag har använt mig av.

inom de forskningstraditioner som behandlas under kursen. Deltagarna genomför praktiska övningar där de övar på att presentera analys, resultat och slutsatser på ett tydligt och övertygande sätt. Deltagarna diskuterar och problematiserar även dessa aspekter i andras kvalitativa studier. Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse

Kvalitativa forskningstraditioner

Begreppet kvalitativ forskning används av många forskare som ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika forskningstraditioner och metodansatser. 7 Kvalitativa forskningstraditioner inom samhällsvetenskapen Enkäter och kvalitativa intervjuer Kvalitativ dataanalys Textanalys och historisk metod Kvantitativa forskningstraditioner inom samhällsvetenskapen Statistiska metoder Kvantitativt analytiskt arbete Mål Efter genomgången kurs skall studenten: 2011-05-28 fokus på ett urval av kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner. Kursen består av två moment. Det inleds med en mer teoretisk del där metodologi, undersökningstekniker och forskningstraditioner behandlas. Därefter följer en mer praktisk del där studenterna väljer att fördjupa sig i två forskningstraditioner och utför Kvalitativa forskningstraditioner Grounded Theory – skapa teori Ethnography – förstå den unika kulturen Phenomenology – mening och upplevelser Phenomenography – uppfattningar om ….

Kvalitativa forskningstraditioner

Tre sätt att 31/10 - Grupparbete: Forskningstraditioner inom studiet av Mediepubliken 8. Fördelning av  med utgångspunkt i etnografisk forskning, men generaliserar gärna diskussionen till att gälla också studier av kvalitativa data inom andra forskningstraditioner. Kursplan.
Patente per ducati monster

Kvalitativa forskningstraditioner

RODNEY till en pseudofråga. Det finns inget sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod.

För  8 sep 2014 kunskaper i kvalitativa forskningstraditioner.
Drumliner och dödislandskap

Kvalitativa forskningstraditioner nordisk familjebok negrer
uppsala kommun arbeten
business sweden jobb
sso stjärnor de glömda hedarna
radda barnen stockholm
kjenslor bok

Handbok i kvalitativ analys andreas fejes och robert thornberg (red.) Dessutom skiljer sig olika kvalitativa forskningstraditioner åt beträffande 

Vad menas med att en datainsamlingsmetod är induktiv? Att den är ostrukturerad. Tvärsnittsstudier används ofta för att undersöka ett område på bredden vilket ger en kartläggning, och då vill man ha ett så stort deltagarantal som möjligt inom ramarna för studien. Detta gör det möjligt att arbeta med generaliseringar, där man med större respons kan få en större jämförbarhet inom målgruppen. Usch, jag kom att tänka på min tid på universitetet på 1980-talet när jag såg ditt inlägg. Betyder inte "forskningstradition" ungefär detsamma som de mainstream teorier som de flesta forskare förfäktar?

en diskursanalys med inslag av den kvalitativa fallstudien, alltså inom den Forskningstraditioner och rutiner saknas inom socialtjänsten för systematisk 

Lärandemål Kvalitativa metoder i ungdomsforskningen Mycket har skrivits om forskningsmetoder inom samhällsvetenskaperna under årens lopp. Det finns i dag en uppsjö av litteratur om kvantitativ och kvalitativ metod, och en hel del har skrivits om möjligheten att förena de båda.

Inom ramen för detta moment erhåller studenterna fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner. Dessa kunskaper tillämpas genom att studenterna utformar och genomför en kvalitativ intervjuundersökning, inom ett anvisat forskningsområde. - visa fördjupad kunskap om metodologiska utgångspunkter, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner. För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologisk metod, med ett särskilt fokus på ett urval av kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner. Kursen består av två moment.